Zasady oceniania

Zasady oceniania pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce obowiązujące od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

 1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując Dysk Google, platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
 2.  Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
 3. Wykonane zadania uczniowie przesyłają w ustalonych z nauczycielem formach i terminach.
 4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie uzgodnionej z nauczycielem.
 5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
 6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

Zachowanie

Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę:

 1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
 2. terminowe przesyłanie zadanych prac,
 3. systematyczną pracę,
 4. samoocenę ucznia.

 

 

Zasady oceniania – PDF do pobrania (nowe okno)