Regulamin szatni

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

I. Postanowienia ogólne:

 1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce.
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.
 3. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych do funkcjonowaniem ucznia w szkole.
 4. Dyrektor szkoły:
  1. dokonuje przydziału szafek uczniom,
  2. przechowuje zapasowe klucze do szafek,
  3. przyjmuje zgłoszenia dotyczące zgubienia klucza do szafki,
  4. wydaje za opłatą dorobiony klucz do szafki.
 5. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.
 6. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek

 1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 2. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.
 4. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć.
 5. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 6. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast  zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły.
 7. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą.
 8. Uczeń nie może przechowywać w szafce: niezjedzonych kanapek, innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży.
 9. Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki i oddania klucza wychowawcy.

III. Klucze do szafek, zasady ich użytkowania.

 1. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia oraz zapasowy, który pozostaje w szkole i nie podlega wydawaniu.
 2. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się na ręce wychowawcy.
 3.  Klucza do szafki nie należy pozostawiać w zamku.
 4. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży klucza uczeń zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły. Klucz dorabiany jest na koszt ucznia.
 5. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek oraz otwierać innych szafek.

IV. Kontrole i zasady ich przeprowadzania.

 1. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek wychowawca lub dyrektor może przeprowadzać kontrole okresowe w obecności ucznia. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach:
  1. uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych regulaminem,
  2. na wniosek policji,
  3. na żądanie rodziców ucznia.
 2. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

V. Postanowienia końcowe

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 2. Każdy rodzic i uczeń podpisuje odpowiedzialność za używaną szafkę.
 3. Z regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie w każdym roku szkolnym.