Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce.

Data publikacji strony internetowej: (data powstania strony) r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: (data aktualziacji strony) r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 8 marca 2021 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, informatyk@wierzchoslawice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 631 90 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  • Budynek szkoły składa się z 2 części: starej i nowej.
  • Do starej części prowadzą 2 wejścia:
   • główne (obok gabinetu dyrektora) – aby dostać się do drzwi trzeba pokonać schody, drzwi posiadają podwójne, otwierane skrzydła umożliwiające swobodny wjazd wózków inwalidzkich,
   • wejście od strony boiska szkolnego, które nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z powodu zbyt wąskiego przejścia na półpiętro.
  • Do nowej części budynku prowadzą również 2 wejścia:
   • od strony parkingu – wejście prosto z poziomu terenu, drzwi posiadają podwójne, otwierane skrzydła umożliwiające swobodny wjazd wózków inwalidzkich,
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • stara część budynku szkoły jest dwukondygnacyjna, nie ma zamontowanej windy. Przy schodach prowadzących na piętro zamontowane są poręcze. Po korytarzach (zarówno na parterze, jaki i na pierwszym piętrze) można poruszać się na wózku inwalidzkim. Aby dostać się do toalety trzeba pokonać schody bez poręczy, żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • nowa część budynku szkoły, w której znajduje się m. in. sala gimnastyczna oraz sala oddziału przedszkolnego znajduje się na jednym poziomie. Po korytarzach można poruszać się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań:
  • W szkole nie ma pochylni, platform ani pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, ani opisów w kontrastowych barwach lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 •